notářské služby
JUDr. Eva Cechlová

Který notář projednává dědické řízení

Notář je ve funkci soudního komisaře pověřen soudem k vyřízení dědictví. Je to jediný případ, kdy si pro notářskou službu nemůžete notáře vybrat. Notáři je vyřízení dědictví přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodů nestrannosti a objektivity soudního rozhodování.

Tel. číslo pro dědickou agendu: 728 879 903

Průběh řízení

Řízení se zahajuje na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika. Po přidělení spisu notáři probíhá nejprve předběžné šetření. K předběžnému šetření je pozván nejčastěji vypravovatel pohřbu, který by měl notáři poskytnout informace o okruhu majetku a dědiců zůstavitele.

K předběžnému šetření tedy přineste zejména:

  • oddací list zůstavitele
  • informace o manželu a potomcích zůstavitele (datum narození, rodné číslo, přesné adresy)
  • závěť zůstavitele, pokud ji sepsal a zanechal doma
  • doklady o majetku zůstavitele – není potřeba obstarávat placené originály, notářka si vše vyžádá, ale je potřeba vědět, kde se má o majetku pátrat, tedy zda a kde má nemovitosti (byt, dům, pozemek), přinést vkladní knížky, poslední výpisy z účtů, velké technické průkazy od automobilů, výpisy o akciích, akcie, živnostenský list apod.
  • doklady o zaplacení pohřbu, hostiny a dalších nákladech souvisejících s pohřbem

Po předběžném šetření probíhá zjišťování okruhu majetku, notářka rozesílá dopisy na všechny instituce zmíněné u předběžného šetření. K zjištění hodnoty majetku nemovitostí je někdy potřeba znalecký posudek, v případě že není posudek nutný, požadujeme potvrzení libovolné realitní kanceláře o tržní ceně nemovitosti s fotografií nemovitosti. Po zjištění veškerého majetku je řízení buď zastaveno, když zůstavitel nezanechal žádný majetek nebo jen majetek nepatrné hodnoty, anebo proběhne jednání, na kterém dědicové uzavírají dohodu ohledně rozdělení dědictví.

Řízení o dědictví je skončeno vydáním usnesení, které vydává notářka nejčastěji při samotném jednání. Účastníci se tak mohou ihned vzdát práva na odvolání a odcházejí od notářky s usnesením, na kterém je vyznačena doložka právní moci. Vyznačení právní moci je nutné pro uplatnění práv dědiců – např. vyzvednutí vkladní knížky, zrušení účtu zůstavitele apod. Notářka zasílá usnesení na příslušné katastrální pracoviště, pokud se dědictví týkalo nemovitostí. Dědicové musí sami navštívit bankovní ústavy a jiné instituce, kde měl zůstavitel nějaké prostředky a tyto si na základě usnesení vyžádat. Další informace o dědickém řízení naleznete zde.

Dokumenty ke stažení:Odměna notáře

Odměna notáře za projednání dědictví je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví (notářský tarif), kterou naleznete v plném znění zde.
Dědicové hradí odměnu notáře, dále jeho hotové výdaje a DPH ve výši 21 %.

Hodnota majetkuOdměna notáře
500.000,- Kč6 800,- Kč
1,000 000,- Kč11.300,- Kč
3,000 000,- Kč21.300,- Kč

Dědická daň se neplatí u blízkých příbuzných, tedy v přímé linii, dále sourozenci, synovci a neteře. Pro podrobnější informace prosím kontaktujte naši kancelář.

Dokumenty ke stažení:


© 2015 JUDr. Eva Cechlová